L’Histoire de l’âne en lingala

Lingala Mokolo moko moninga ya (m)pembeni aye liboso ya lopango ya    (mokòlò mòkò moni-nga ya (m)pè-mbèni a libosso ya lopa-ngo ya)
Sens littéral Mokolo = jour; moko = un; moninga = voisin; ya = de; pembeni = à coté; aye = il vient; liboso = devant; ya = de; lopango = parcelle; ya = de
Traduction Un jour un voisin vient devant la parcelle du
Lingala nganga nzambe Nasreddin. Nganga nzambe abimi (m)po koyamba ye. (nga-nga nza-mbé Nasréddin. Nga-nga nza-mbé abimi (m) ko-ya-mba )
Sens littéral nganga nzambe = serviteur Dieu; Nasreddin; Nganga nzambe = serviteur Dieu; abimi = il sort; po = pour; koyamba = accueillir; ye = lui
Traduction mollah Nasredin. Le mollah sort pour l’accueillir.
Lingala « Mokonzi« , asengi moninga, « ekotungisa yo te kodefisa ngai  (mòkò-nzi, aséngi moni-nga, ékotou-nguissa yo  kofissa ngai)
Sens littéral Mokonzi = maitre; asengi = il demande; moninga = voisin; ekotungisa = ça ennuierait; yo = toi; te = pas; kodefisa = prêter; ngai = moi;
Traduction « Maître » demande le voisin, « ça ne t’ennuierait pas de me prêter
Lingala (m)punda na yo lelo? Nazali na biloko ya komema na mboka » ((m)pounda na yo? Nazali na bikò ya koma na mboka »)
Sens littéral (m)punda = âne; na yo = à toi; lelo = aujourd’hui; Nazali na = j’ai;  biloko = choses; ya = de; komema = transporter; na = en; mboka = ville
Traduction ton âne aujourd’hui ? J’ai des choses à transporter en ville. »
Lingala Nganga nzambe azali na (m)posa te kodefisa (m)punda na ye (nga-nga nza-mbé azali na (m)possa kofissa (m)pounda na )
Sens littéral Nganga nzambe = serviteur Dieu; azali na = il a; (m)posa = envie; te = pas; kodefisa = prêter; (m)punda = âne; na ye = de lui
Traduction Le mollah n’a pas envie de prêter son âne
Lingala na mobali oyo, kasi (m)po azala te mosenzi, ayonola : (na mobali o-yo, kassi (m) azala mossé-nzi, ayanola : )
Sens littéral na = à; mobali = homme; oyo = ci; kasi = mais; po = pour; azala = il est; te = pas; mosenzi = mal elevé; ayanola = il répond
Traduction à cet homme-là, mais pour ne pas paraître impoli, il répond :
Lingala « Nazali na mawa kasi nadefisi osi ye na moto mosusu. » (« nazali na ma-oi kassi nassi nadéfissi ya-ngo na moto mossoussou »)
Sens littéral Nazali na = j’ai; mawa = tristesse; kasi = mais; nadefisi = j’ai prêté; ye = lui; na = à; moto = quelqu’un; mosusu = autre
Traduction « Je suis désolé mais je l’ai déjà prêté à quelqu’un d’autre. »
Lingala Na ntango oyo bayoki punda agangi makasi na sima ya (na (n)ta-ngò o-yo ba-yoki (m)pounda aga-ngi makassi na sima ya)
Sens littéral Na = à; (n)tango = instant; oyo = ci; bayoki = ils entendent; (m)punda = ane; agangi = il crie; makasi = fort; na = à; sima = derrière; ya = de;
Traduction A cet instant, ils entendent l’âne braire fortement derrière
Lingala ndako ya lopango. « Kasi mokonzi«  moninga ya (m)pembeni abeleli. (ya nda-ko ya lopa-ngo. « Kassi mòkò-nzi » moni-nga ya (m)pè-mbèni abéléli)
Sens littéral ndako = maison; ya = de; lopango = parcelle; Kasi = mais; mokonzi = maître; moninga = voisin; ya = de; pembeni = proche; abeleli = il hurle
Traduction le mur de la maison. « Mais maître » s’écrie le voisin,
Lingala « Nayoki ye na sima ndako. » (na-yoki na sima ya nda-ko)
Sens littéral Nayoki = j’ai entendu; ye = lui; na = de; sima = derrière; ndako = maison
Traduction « Je peux l’entendre derrière le mur. »
Lingala « Ondimi nani«  nganga nzambe ayonola mabe,(« o-ndimi nani » nga-nga nza-mbé ayonola ma)
Sens littéral Ondimi = tu crois; nani = qui; nganga = serviteur; nzambe = Dieu; ayanola = il repond; mabe = mal
Traduction « Qui crois-tu » répond le mollah indigné,
Lingala « (m)punda to nganga nzambe na yo ? » ((m)pounda to nga-nga nza-mbé na yo)
Sens littéral (m)punda = ane; to = ou; nganga = serviteur; nzambe = Dieu; na yo = à toi
Traduction « L’âne ou ton mollah ? »

Texte en lingala

Mokolo moko moninga ya pembeni aye liboso ya lopango ya nganga nzambe Nasreddin. Nganga nzambe abimi po koyamba ye. « Mokonzi« ,asengi moninga, « ekotungisa yo te kodefisa ngai (m)punda na yo lelo? Nazali na biloko ya komema na mboka. » Nganga nzambe azali na (m)posa te kodefisa (m)punda na ye na mobali oyo, kasi po azala te mosenzi, ayonola : « Nazali na mawa kasi nadefisi osi ye na moto mosusu. » Na ntango oyo bayoki punda agangi makasi na sima ya ndako ya lopango. « Kasi mokonzi«  moninga ya pembeni abeleli. « Nayoki ye na sima ndako. » « Ondimi nani«  nganga nzambe ayonola mabe, « (m)punda to nganga nzambe na yo ?« 

Traduction

Un jour un voisin vient devant la parcelle du mollah Nasredin. Le mollah sort pour l’accueillir. « Maître » demande le voisin, « ça ne t’ennuierait pas de me prêter ton âne aujourd’hui ? J’ai des choses à transporter en ville. » Le mollah n’a pas envie de prêter son âne à cet homme-là, mais pour ne pas paraître impoli, il répond : « Je suis désolé mais je l’ai déjà prêté à quelqu’un d’autre. » A cet instant, ils entendent l’âne braire fortement derrière le mur de la maison. « Mais maître » s’écrie le voisin, « Je peux l’entendre derrière le mur. » « Qui crois-tu » répond le mollah indigné, « L’âne ou ton mollah ? »

Crédits
version de Solange Ganga et Loïc Jean-Louis

Source
Langues et grammaires en (Île de) France